Vedtægter

Aalborg Country Music Club

Vedtægter

 

§1 Navn & Hjemsted
Foreningens navn er Aalborg Country Music Club, med hjemsted i Aalborg-området.

§2 Formål
Foreningens formål er:

1. At medvirke til udbredelse af Country-musikken via medier, clubmøder, samt evt. koncerter og festivals.
2. Samarbejde med andre clubber og organisationer, om koncerter og festivals, samt arrangere udflugter til country arrangementer i ind- og udland.

§3 Samarbejde
Foreningen kan, i den udstrækning det gavner foreningens formål, tegne sig som medlem af andre foreninger, (F.eks. udenlandske bladudgivere). Medlemskab kan kun tegnes af foreningens bestyrelse.

§4a Medlemskreds
Foreningen kan optage enhver person, virksomhed eller organisation, der har tilknytning til området, og som gennem interesse for countrymusik, er villig til, at medvirke til opfyldelse af foreningens formål, eller blot ønsker at støtte foreningen. Et årligt medlemskab i foreningen, går fra 1. januar til 31. december. Clubbens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

§4b Formålsparagraf
Eventuelt overskud går til Ønskefonden, Havagervej 19C, 8420 Knebel.

§5 Generalforsamling
1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes hvert år, ultino januar. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis formanden, 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver dette. Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel, ved avertering i dags- eller ugepressen, eller direkte til alle forenings medlemmer. Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

2. Den ordinære generalforsamling skal omfatte dagsorden:

1. Valg af dirigent & referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
4. Valg af (formand), bestyrelse og 2 suppleanter.
5. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant.
6. Fastsættelse af medlemskontigent.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

 

3. Generalforsamling vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne, samt en referent. Dirigenten kan udpege det nødvendige antal stemmetællere til at assistere ved afstemningerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt og alle beslutninger tages ved simpel stemmeflertal, når ikke andet er foreskrevet i disse vedtægter. Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem udtrykker ønske herom. Alle medlemmer har stemmeret mod forevisning af gyldig kvittering for medlemskontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§6 Bestyrelse
Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 3 medlemmer, som vælges 3 år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem vælges hvert år. Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand/sekretær og kasserer. Møde afholdes så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 1 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden. Ved køb, salgt og pantsætning af fast ejendom, eller i øvrigt når der skal tages vidtrækkende beslutninger, kræves dog underskrift af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen eller generalforsamlingen indgåede økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen kan frit udpege medlemmer til at deltage i arbejdsgrupper. Bestyrelsen har det fulde ansvar for, at de nedsatte arbejdsgrupper følger foreningens vedtægter, og de af bestyrelsen, fastlagte regler.

§7 Opløsning
Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af foreningens medlemmer på en med dette formål lovlig indkaldt generalforsamling, stemmer for dette, eller hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsninger. Foreningen kan først betragtes som opløst, når eventuelle midler er overført til almennyttigt formål, og et afviklingsregnskab er godkendt af foreningens bilagskontrollanter. Bestemmelser i denne paragraf kan kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for ændringerne.

§8 Vedtægtsændringer
Til ændring af disse vedtægter i øvrigt, kræves et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte.

 

Disse vedtægter er ændret ved Generalforsamlingen d. 25. januar 2011.